Kilder og feil

Jeg har brukt en mengde kilder:

Kirkebøker og folketellinger, slektsbøker, bygdebøker og internett.

Og i tillegg muntlige kilder og personlige nedtegnelser fra andre personer.

Det finnes motstridende opplysninger i alle kilder, faktisk også i kirkebøker. Jeg har valgt den versjon jeg mener er rimelig og unngått å drøfte bakgrunnen for det valget jeg har tatt.

Takk til alle som har bidratt til innholdet i slektsboken.

Det forskes stadig på eldre kilder. Grunnlaget for forskningen er vanligvis det samme, slik at det ikke er gitt at den nyere forskningen gir et riktigere bilde enn den gamle. Man kan gå i en felle en eldre forsker har unngått. Men noe ny kunnskap har sin bakgrunn i nye metoder som for eksempel databehandling der man har en bedre mulighet til å behandle større datamengder og større muligheter til å fjerne åpenbare feil.

Feil vil forekomme, de kan ha sin bakgrunn i kildefeil, avskiftfeil og feil kildetolking.

Hvis noen mener at jeg har feil er jeg takknemlig for tilbakemelding til:

post@sigdata.no

Jeg vil legge ut en del bakgrunnsmateriale på

www.sigdata.no

Jeg prøver å ha størst mulig nøyaktighet i det arbeidet jeg gjør. Men jeg er lite opptatt av at all informasjon i boken skal være 100% sann og korrekt. Man kan bruke ca 1583 for å angi at dette årstallet er mer usikkert enn årstallet 1575 som står på et annet sted. Kilder som omhandler årstall eldre enn 1600 er etter min mening alle usikre. Derfor utelater jeg vanligvis ca.

Min tolkning av historiske og andre begivenheter er mine private basert på min tolkning av flere kilder. Jeg har også sett det som en utfordring å være så kort som mulig i kommentaren. Dette kan ha medført at innholdet kan tolkes på flere måter.

Bodø 17 mars 2008

Sigurd Sivertsen